Adatkezelési tájékoztató

Könyvkiadó logo arany


Adatkezelési tájékoztató
az Országház Könyvkiadó kiadványainak internetes előjegyzésével és megvásárlásával összefüggésben végzett adatkezelésről


Az Országgyűlés Hivatala (továbbiakban: Hivatal) ezúton tájékoztatja az Országház Könyvkiadó (a továbbiakban: Kiadó) kiadványai iránt érdeklődőket az internetes előjegyzéssel és a vásárlással összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából készült.


1. Az adatkezelő
A megadott személyes adatok kezelője a Hivatal (postai címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., telefon: +36-1-441-4000, +36-1-441-5000, www.parlament.hu), adat-kezelő szervezeti egység a Hivatal Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság Országház Könyvkiadó: e-mail: elojegyzes(kukac)parlament.hu telefon: 441-4109, http://orszaghazkonyvkiado.parlament.hu/web/konyvkiado

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem(kukac)parlament.hu


2. Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés a http://orszaghazkonyvkiado.parlament.hu/web/konyvkiado web-oldalon történő előjegyzés tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása) alapján, a kiadványok megvásárlása tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján (szerződés megkötése) történik. Az adatok kezelésének célja a Kiadó kiadványainak internetes előjegyzése és az előjegyzés során lefoglalt kiadványok megvásárlásának lehetővé tétele.


3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
Az interneten előjegyzett kiadványok megvásárlására az Országgyűlési Könyvtárban, valamint a Látogatóközpont jegypénztárában, mint Értékesítési pontokon van lehetőség.
Az internetes előjegyzés során név (családi név és utónév) és e-mail cím megadása szükséges. Amennyiben az előjegyzést az érdeklődő megszakítja, úgy az adatok a honlap elhagyásával automatikusan törlődnek. A megadott e-mail címre a fals előjegyzési igények kiszűrése érdekében megerősítő linket küldünk. Amennyiben a megerősítés 24 órán belül nem történik meg az előjegyzést és az ennek során megadott adatokat a rendszer automatikusan törli. A megerősítést követően az Országgyűlési Könyvtárba, mint védett létesítménybe történő belépéshez szükséges megadni a nevet (családi név és utónév) a születési dátumot, és a személyazonításra alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítóját. A megerősítést követően, amennyiben a Látogató-központ jegypénztárában kívánja az érdeklődő átvenni az előjegyzett kiadvány(oka)t, szükséges megadni a számlázási adatokat (név, lakcím).
Az adatkezelő az előjegyzés során megadott adatokat a vásárlás és egyben a védett létesítménybe történő belépés napjaként megjelölt napot követő 3 napig kezeli, ezt
követően az előjegyzéssel kapcsolatos adatokat haladéktalanul törli. A belépés során a beléptető rendszerben kezelt adatok az Ogytv. 124/V. § (5) bekezdése alapján a
belépéstől számított 5 év elteltével kerülnek törlésre. Az Országgyűlési Könyvtár területére történő belépésről bővebb adatkezelési tájékoztatás itt található. A Látogatóközpont
jegypénztárában történő átvételhez nem szükséges a beléptetés. Számlázási igény esetén a vásárlás során esetlegesen megadott személyes adatok kezelésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a vásárlást követően legalább 8 évig kerül sor.


4. Az adatokhoz történő hozzáférés az adatkezelőnél, az adatbiztonsági intézkedések és az adattovábbítás
Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság kijelölt munkatársai jogosultak, feladatkörükben
eljárva, feladataik ellátása érdekében. A Hivatal a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag az előjegyzéshez és a vásárlás megtörténtéhez szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át. A hivatal a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja, a személyes adatok tárolásához vagy feldolgozásához más cég szolgáltatásait nem veszi igénybe. A Hivatal az Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintettek által megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat.


5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, pontatlanok, vagy kiegészítésre szorulnak.

c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
Az érintett bármikor kérheti, hogy a kezelt személyes adatai törlésre kerüljenek, azonban amennyiben ez az előjegyzés teljesítését megelőzően történik, az egyúttal
az előjegyzés törlését is jelenti. Az érintett nem kérheti személyes adatai törlését, ha ennek jogszabályi akadálya van (például a belépésre vonatkozó adatok a vonatkozó
jogszabály alapján 5 évig, a vásárlás után kiállított számla 8 évig megőrzendő). Az előjegyzés törlése következtében az érdeklődő nem léphet be a Kiadó Értékesítési
pontjára, az Országgyűlési Könyvtárba, kivéve, ha a belépésre már jogosító könyvtárhasználói jogviszony áll fenn.

d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
Amennyiben az érintett a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek ellenőrzéséig az érintett személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek. Amennyiben az adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, azonban az érintett jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából kérheti, hogy az adatainak törlése helyett azokat a Hivatal tovább tárolja. Erre vonatkozó igény írásban, postai úton megküldött kérelemmel terjeszthető elő az igény érvényesítésének, és a kért további tárolási időnek a megjelölésével.

Az a)-c) pont szerinti kérelmet elsősorban az elojegyzes(kukac)parlament.hu vagy az adatvedelem(kukac)parlament.hu elektronikus levélcímen, illetve postai úton a 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. postai címen is elő lehet terjeszteni.

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, illetve a korlátozást a Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.


6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Hivatalhoz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Aki úgy véli, hogy a Hivatal adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Frissítve: 2022. május